درک مفهوم API Mocking: سفری که ریکوئست HTTP طی میکند.

درک مفهوم API Mocking: سفری که ریکوئست HTTP طی میکند.
تشبیهی از سفر ریکوئستءAPI Mocking یک تکنیک برای رهگیری ریکوئست‌های HTT...